Mayovky na Internetu

Old Surehand

Old Surehand (1894-1896)

Romn ze severn Ameriky Old Surehand vyprvn v prvn osob Old Shatterhandem May napsal z vt sti pmo pro knin vydn u nakladatele Fehsenfelda (svazky 14, 15 a 19). Do prvnho svazku autor zalenil dv krat vyprvn (Prvn losV Mistake Canyonu). Druh svazek m nov napsan jen rmec a je jinak sloen ze starch pbh, kter si vyprvj host matky Thickov (Zajati na moi, Three-card monte, Zmrtvchvstn, SmrDer Knigsschatz - tento pbh je vatek z romnu Lesn Renka). Od roku 1921 vychz romn jen ve dvou svazcch (14, 15) a pbhy z prostednho dlu jsou sebrny v 19. svazku Kapitn Kajman (Der Knigsschatz je zde nahrazen pbhem Bsnk). Pvodn zvren kapitola druhho svazku byla pesunuta na zatek tetho svazku (v. pobytu Shatterhanda v Jefferson City).

Nutno dodat, e vloen pbhy nejsou podstatn pro hlavn dj a sp jej naruuj. Prvn a tet svazek pak pedstavuj samostatn djov celky. V prvnm Old Shatterhand a Winnetou pomohou starmu znmmu Bloody Foxovi (Duch Llana Estacada) a pi t pleitosti poznaj Old Surehanda, kter kvli neastn minulosti ztratil vru v Boha, a krle kovboj Old Wabbla, kter ani nikdy v Boha nevil a "pmbki" opovrhuje. Jeho chovn postupn vede ke vzniku neptelstv mezi nm a Old Shatterhandem. Ve tetm svazku, kter se odehrv z vt sti ve Skalistch horch, se stupuje konflikt mezi Wabblem a Shatterhandem a Shatterhand odkrv zhadnou minulost Surehanda. V zvru pak dojde ke smen Wabbla se Shatterhandem a Surehanda s Bohem.

May si neodpustil z dnenho hlu pohledu rasistickou poznmku na adresu ernoch, zmiuje se o jejich ni inteligenci (Nvrat II/7, viz podrobnou analzu). esk vydn vce i mn vynechvaj kesansk motivy (mj., e je Winnetou vnitn kesan) a Mayovy vahy o zloinu a trestu, nhod, strnm andlu.

Dal vznamn vedlej postavy: Apanaka, Dick Hammerdull, Pitt Holbers.

Rok
Vazba
Poznmky
1902
Vazba vydn u nakladatele J.R. Vilmka. | Il. Josef Ulrich

J.R. Vilmek - Ti svazky, pel. J.K. Landa, il. J. Ulrich. Dal vydn v roce 1908. Vchoz text pro Nvrat, tj. bude mt podobn nevary (nap. Hamerdull).

1927
Zdoben vazba od nakladatele Vojtcha eby.

Vojtch eba - Dva svazky, pel. J. Polansk, il. J. Ulrich, prostedn svazek vydali pod nzvem Pirt (1922)

1931
Oblka druhho dlu vydn od nakladatelstv Touimsk a Moravec. | Il. Zdenk Burian

Touimsk a Moravec - Ti svazky - V Llanu Estacadu, U tborovch oh, V horch skalistch. Pel. J.K. Landa, il. J. Ulrich. Sice tsvazkov, ale z prostednho dlu byly vyazeny nkter povdky (chyb Krlovsk poklad a Zajati na moi) a jednotliv dly byly perozdleny.

1971
Pedn strana prvnho dlu od nakladatelstv Albatros. | Il. Zdenk Burian

Albatros - dva svazky bl ady, voln peloil a upravil Vtzslav Kocourek (pod pseud. Vclav Hlouek), ilustroval Zd. Burian. Dal vydn v roce 1992. Chyb vechny vloen povdky v. povdek Prvn los a V Mistake Canyonu a obsahuje dal rozshl zkrceniny a pravy zejmna kesanskch pas, akoliv konflikt neznaboha Wabbla s pmbkem Shatterhandem zstal. Docela zachovv a pidv ciz slova. Jazyk pekladu psob brakovji nebo hovorovji zejm se snahou zalbit se dtskmu teni.

1984-1985
Vazba prvnho dlu od nakladatelstv Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - dva svazky, pel. Vra Houbov, il. Gustav Krum. Olympia vydala t svazek Kapitn Kajman (1980). Druh vydn v roce 1994. Msto Sama Parkera je Ralph Webster, msto jmna ahko Matto je jmno Matto-ahko, tu a tam nco vynechno, zejmna mnoho stran kesanskch i s djem nesouvisejcch pas, ale nboensk konflikt Shatterhanda a Wabbla vesms zachovn. Ciz slova spe redukovna, ale m pshaw, westman, mers. Jedn se o peklad ddici upraven verze (1949), take tko ct, kter zmny pochzej od pekladatelky a kter od ddic.

2006-2010
Oblka tetho dlu od nakladatelstv Nvrat. | Il. Miroslav Pospil

Nvrat - estisvazkov vydn romnu, pel. J.K. Landa, il. M. Pospil. Obas pehnan i nejednotn konvertovn W na V, Hamerdull (sprvn m bt Hammerdull) aj. chyby ve jmnech. Kesansk motivy celkem zachovny. Nmeck spe ne, ale tch bylo v pbhu minimum. Msty pekladatel kreativn. Obas nco chyb, obas pebv, obas nepesn. Anglick vrazy asto pevedeny do etiny. Kvli rozdlen do esti svazk neodpovd dlen kapitol originlu a nap. konec 2. dlu je jet v 5. svazku Nvratu.

2019
Vazba 1. dlu vydn z roku 2019 od nakladatelstv Touimsk a Moravec. | Il. Gustav Krum

Touimsk a Moravec - Dva svazky - V Llanu Estacadu a V horch skalistch. Peklad J.K. Landy upravili D. Pabiov a G. Kadlec, il. J. Ulrich, J. Wowk (dosud nepublikovan kresby), vazba G. Krum. Zejm pouze modernizovan verze pvodnho vydn TaM. Prvn svazek odpovd pvodnmu prvnmu dlu romnu. Druh svazek obsahuje kondenzt druhho dlu a tet dl. Chyb ryvky ze Zajati na moi a Lesn Renky. Jedn se o pevzat text od Vilmka, kter byl doplnn o nkter posmrtn zmny (Deadly-gun, Matto-ahko). M podobn nevary jako Nvrat, nkter msta m pesnji, jin strunj. Text je perozdlen do vce kapitol.

Dj (varovn: text vyzrazuje zpletku nebo rozuzlen dla)

V Llanu Estacadu

Karl a Winnetou si domluvili schzku, ale Winnetou nikde - Karl nachz vzkaz, e jede Winnetou varovat Bloody Foxe, na jeho ozu maj zlusk Komanov. Karl tedy vyraz k Llanu Estacadu. Cestou se pid ke skupin zlesk. Kdy nocuj, objev se star kovboj Old Wabble ("star vrvora" - dle jeho kltiv chze). Informuje, e Komanov zajali zleska Old Surehanda ("jist ruka", protoe je zrun stelec). Wabble a Karl jej osvobod a zjist dal plny Koman, kter vede Vupa Umugi. Cestou do ozy naraz na Winnetouova posla. Old Wabble zan dlat neplechu a neposlouch Karlovy pokyny. Od posla se Karl dozvd o oddlu Apa, kte na nj ekaj, a t o tom, e je ernoch Bob z ozy zajat ve vesnici Koman. Pi osvobozovn Boba Karl naraz na blznivou indinku Tibo-vete-elen. Vyprv mu o maneli Tibo-takovi a o vavovi Derrickovi.

Pi dal cest se dozvdaj detaily o plnech Koman - ti oddly, prvn vede iba-bigk, druh Nale-masiuv a tet Vupa Umugi. Prvn padne do zajet mlad iba-bigk, kter zapomnl na ptelstv s Karlem (viz romn Duch Llana Estacada). Druh je zajat Nale-masiv oddl a nakonec i Vupa Umugi. U nj se Karl seznamuje s mladm nelnkem Apanakou. Je to syn Tibo-vete-elen. U kaktusovho pole se objevuje domnl generl Douglas s nkolika indiny - ikasavy, kter vede jejich nelnk Mba. Karl si vimne podivn reakce generla, kdy spat Surehanda. Generl se rychle sptel s Wabblem, kter se zan ctit ve spolenosti "kazatele" Shatterhanda nesvj.

Apanaka se sptel se Surehandem a ostatnmi. Kdy se pak Surehand od Douglase dozv o jakmsi Danu Ettersovi, Apanaka s nm vyr po jeho stop. V noci Wabble a generl ukradnou zbran Karla a Winnetoua, ale dky ikasavm jsou dostieni na Helmersov farm. Generl je Wabblem sprskn a oba jsou vyhnni z farmy. Na mst, kde dostal Douglas vprask, Karl nalezne snubn prsten s inicily E.B.

Ve Skalistch horch

Karl se nachz v Jefferson City. V hostinci matky Thickov naslouch pbhm dalch host. Mezi nimi se nachz detektiv Treskow. Po jednom z vyprvn nladu naru banda bloch, veden rvem Toby Spencerem. Stetnou se s Karlem, kter v obran Spencerovi prostel dla a vyene bandu z hostince. Stihl z nich vak zskat informaci, e se s generlem chystaj do Skalistch hor. Druhho dne Karl navtv banke Wallace, na kterho jej odkzal Surehand. Dozvd se, e generl o Ettersovi lhal. V bankovnm dom Karl generla zahldne, ale ten zmiz dv, ne stihne Karl reagovat. Zptky u matky Thickov Karl nachz Dicka Hammerdulla a Pitta Holberse, kte byli okradeni - zejm generlem. Dick, Pitt, Treskow a Karl se dohodnou a spolen vyraz za ekajcm Winnetouem a pak po stop generla.

Na Fennerov farm se stetnou s Wabblem, kter se v noci pokus Karla zastelit. Pi dal cest Wabbla najdou ekajcho u stromu se zabodnutm otpem. Objev se nelnk Osag ahko-matto. Oba zajmou. Osagov chtj pepadnout nkolik farem vetn Fennerovy, tak jej varuj. Pi przkumu vojska Osag Karl osvobod Apanaku. Wabble je proputn beze zbran a kon. Nelnk m bt proputn pozdji. Karl se od nj dozv pr vc o Tibo-takovi a Danu Ettersovi. Na Harbourov farm se pak dozvdaj zajmav informace o indinskm kazateli a jeho sestrch, co vede Karla k dalm mylenkm o Tibo-vete-elen. Tibo-taka se objev na farm, zkus Karla zastelit a pak s Tibo-vete prchne. ahko-matto se mu chce pomstt za minul pko, je osvobozen a putuje dle jako svobodn len druiny.

Pi dal cest se seznm s indinem, kter si k Kolma-pui. V noci jsou napadeni Wabblem a trampy, akort Kolma-pui chyb. Cestou potkaj Tibo-taku a Tibo-vete. V rozilen prozrad dal stpky skldaky, Tibo-vete takt odhal dal detaily. Apanaka si chce promluvit s Tibo-vete, ale Wabble mu brn, tak jej Apanaka sraz z kon a Wabble si zlom ruku. Pozdji pak Kolma-pui pome druin na svobodu. Trampm udl vprask a odjedou.

V horch naleznou Surehanda, kterho maj v moci Utahov. Pokud si m Surehand zachrnit ivot, m skolit tyi medvdy. Karl a spol. mu pomou. Pi dal cest nocuj u jezera, spat dva ohn a pozdji v noci zaslechnou hluk boje. Rno naleznou povradn trampy. Utahov se spolili s generlem. Nejbrutlnji dopadl Wabble - indini roztpli kmen a starho kovboje v nm seveli. Wabble v agnii nejprve Karlovi spl a pot pros Karla a svou matku o odputn. V horch Karl konen zsk dost informac, aby pomohl Old Surehandovi vyeit zhadu jeho minulosti. Generl je dostien u Devil's Head, kde pi honice spadne ze skly.

Pouit literatura:

Ondej Majerk - vytvoeno 12. 1. 2008, aktualizovno 20. 11. 2019